STEREOVIZIJA je platforma koju je inicirala Mirjana Dragosavljević, istoričarka umetnosti; dugogodišnji saradnici i članovi su Ana Vuković, producentkinja i Miloš Janjić, plesni izvođač i kostimograf. Iz BRINE (osnovana 2018.) je proizišla STEREOVIZIJA sa idejom da započeti rad nastavi da se razvija kroz platformu koja će kroz stalne i privremene kolektive i saradnje i dalje produkovati i reprodukovati umetnost i teoriju sa ciljem (samo)obrazovanja, osnaživanja i osvešćivanja rodnih i klasnih pozicija. Za naziv STEREOVIZIJA odgovoran je takođe dugogodišnji saborac Nenad Porobić, inženjer elektrotehnike i tata, a termin potiče iz optike i predstavlja televizijski sistem snimanja sa više kamera koji daje realniju i verniju sliku nego snimanje sa jednom kamerom.

Autor logoa Stereovizije je Mane Radmanović, grafički dizajner i vizuelni umetnik. Kroz čisto tipografsko rešenje, jaku grafiku, Mane je predstavio neku vrstu vizuelnog šuma, određenu percepciju sterea, sirovog i pomalo grubog. Poigrao se odvojenim percepcijama oba oka i tako došao do rešenja u kojem su slova podeljena po vertikali, pa ponovo spojena razmimoilaženjem tako da je jedna polovina viša od druge. Međutim, ona i dalje stvaraju jasnu sliku ispisa, ali pomalo i dubinu, u izvesnom smislu treću dimenziju, što je u skladu sa poreklom naziva Stereovizije, kao i umetničkom praksom koja je i izlagačka i stvaralačka.

STEREOVIZIJA is a platfom initiated by Mirjana Dragosavljević, art historian; a long time associates and members are Ana Vuković, producer and Miloš Janjić, dancer and costume designer. STEREOVIZIJA arose from BRINA (founded in 2018) with the idea to continue the development of the platform that produces and reproduces art through permanent and temporary collectives. The main goals are (self)education, empowerment and awareness raising about gender and class positions. Another long-standing collaborator, Nenad Porobić, electrical engineer and dad, named the paltform STEREOVIZIJA. The term stems from optics, referring to the television type of filming utilizing a few cameras in order to get a more realistic and precise image than by filming with a single camera.

The author of the Stereovizija’s logo is Mane Radmanović, graphic designer and visual artist. Through typography, strong graphic, Mane presented some sort of visual noise, certain perception of the stereo, raw and a little bit rough. He played with separated perceptions of both eyes and made a solution in which the letters are vertically divided and then again brought together, but through divergence in which the one half is higher than the other one. They are still creating very clear forms of letters and words, and there is also a little bit of depth, the third dimension which corelates with the name of Stereovizija (Stereovision), as well as with its artistic practice – of exposition and of creation.